Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, cu sediul în comuna Bodeşti, sat Oşlobeni, judeţul Neamţ este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ.

Instituţia este acreditată ca furnizor de servicii sociale din august 2007 şi avizată de ANPH.

Centrul este reabilitat şi modernizat în cadrul unui proiect POR implementat de Consiliul Judeţean Neamţ în 2010- 2011.

MISIUNEA CENTRULUI este de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap, prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.

BENEFICIARII serviciilor oferite în cadrul centrului sunt persoane adulte cu handicap, conform certificatului emis de Comisia de Evaluare a Persoanei Adulte cu Handicap Neamţ.

Admiterea se face în baza deciziei de internare a CEPAH în limita locurilor disponibile. Ieşirea beneficiarilor din centru se face la cererea acestora, dacă dovedesc că pot beneficia de îngrijire şi susţinere asigurată de familie sau alte persoane, autorităţi, fundaţii, etc. De asemenea, contractul de servicii poate fi sistat dacă beneficiarul nu respectă regulamentul unităţii, are abateri repetate şi prezintă pericol pentru ceilalţi asistaţi sau chiar pentru salariaţi.

CAPACITATEA CENTRULUI este de 52 locuri.    

COSTURILE SERVICIILOR. Costul anual pe asistat este de 33.827,50 lei, iar nivelul contribuţiei lunare datorate de asistaţi este de 602 lei, în conformitate cu Ordinul nr. 667/2009 si HG . 978/16 dec. 2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora.

PRINCIPIILE INSTITUŢIEI

1.        Nondiscriminarea - combaterea discriminării negative şi evitarea celei pozitive; înlocuirea privilegiilor şi facilităţilor cu egalizarea oportunităţilor.

2.        Integrarea socială - măsurile de asistenţă socială trebuie alese astfel încât finalitatea acestora să fie integrarea beneficiarilor în centru şi în comunitate.

3.        Solidaritatea socială - solidaritatea cu cei în dificultate şi solidaritatea socială ca formă de acţiune a centrului pentru sprijinirea persoanelor asistate.

4.        Respectul faţă de persoana cu handicap instituţionalizată - respectarea confidenţialităţii şi a dorinţei beneficiarilor.

5.        Transparenţa - instituţia asigură toate informaţiile cu privire la beneficiari, servicii şi utilizarea fondurilor publice.

6.        Accesibilitatea serviciilor de asistenţă socială - sistemul de servicii sociale trebuie să fie cât mai aproape de beneficiar, cât mai uşor de „accesat”, fără formalităţi complicate, cu consilierea şi asistarea persoanei instituţionalizate până la integrarea acesteia în comunitate.

7.        Sprijinul personalizat şi evaluarea permanentă a evoluţiei beneficiarilor - întocmirea planurilor personalizate de intervenţie şi ajustarea acestora în baza evaluării permanente pentru obţinerea eficienţei maxime în privinţa integrării sociale.

8.        Abordarea prioritară a familiei şi resurselor compensatorii ale acesteia - nu izolarea persoanelor cu handicap faţă de contextul familial şi al resurselor acestuia.

9.        Responsabilizarea acordarea serviciilor - prin contracte de prestări servicii cu beneficiarii de servicii sociale pe baza standardelor minimale de calitate.

10. Implicarea / participarea activă a beneficiarului la realizarea măsurilor pentru integrarea socială a sa - alegerea măsurilor active de asistenţă socială, care să-l determine pe beneficiar să acţioneze, nu să aştepte să fie integrat – coparticipare.

11. Asistenţă alternativă - diversificarea serviciilor şi programe de recuperare ce dau posibilitatea beneficiarului de a alege, de a opta pentru tipul de asistenţă sau serviciu pe care şi-l doreşte sau pe care îl consideră mai eficient.

12. Participativitatea şi parteneriatul cu societatea civilă - participarea cetăţenilor şi a societăţii civile la serviciile oferite beneficiarilor centrului nostru.

13. Formarea continuă a specialiştilor din cadrul centrului

14. Multiplicarea bunelor practici şi a experienţei pozitive - diseminarea experienţei pozitive şi sprijinirea iniţiativelor pentru replicarea acesteia.

Activitatea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare, în condiţiile îndeplinirii sarcinilor de serviciu, asigurând beneficiarilor condiţii cât mai bune de viaţă acordând o atenţie deosebită nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar: curăţenie, linişte, hrană, ţinută vestimentară, tratament medicamentos potrivit stării lor de sănătate, servicii specializate de asistenţă socială şi recuperare neuromotorie prin kinetoterapie şi masaj. 

OBIECTIVELE INSTITUŢIEI

1.        Integrarea şi reinserţia socială a beneficiarilor din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă

2.        Responsabililarea asistaţilor şi familiilor acestora cu privire la propria situaţie şi dezvoltarea sentimentului de utilitate socială

3.        Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor; oferirea de servicii de îngrijire şi asistenţă conform nevoilor specifice ale beneficiarilor

4.        Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor şi reducerea stigmatizării sociale a acestei categorii de beneficiari

5.        Reducerea perioadei de rezidenţă a beneficiarilor în centru prin identificarea de soluţii alternative la nivelul comunităţii locale

6.        Implicarea beneficiarilor în activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber în centru şi în afara acestuia

7.        Dezvoltarea unui sistem de relaţii pozitive la nivelul centrului şi cu persoane, instituţii şi organizaţii din afara centrului, care să faciliteze cu centrarea intervenţiei pe client  

8.        Implicarea beneficiarilor în identificarea problemelor şi identificării de soluţii pentru optimizarea activităţii centrului;

9.        Realizarea unui mediu propice pentru furnizarea de servicii specializate şi programe de recuperare beneficiarilor.

ADMITEREA ÎN CENTRU

Cererile de internare în centru se depun la primăria de domiciliu care constituie dosarul de internare şi îl înaintează la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, care îl repartizează spre analiză şi soluţionare Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Dosarul pentru admiterea într-un centru specializat va cuprinde:

1. cererea de solicitare a beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia

2. copia actelor de identitate

3. certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului

4. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap

5. adeverinţă de venit

6. documente doveditoare a situaţiei locative

7. ultimul talon de pensie, dacă este cazul

8. raportul de anchetă socială

9. investigatii paraclinice

10. dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

După emiterea deciziei de admitere într-un centru rezidenţial, la nivelul Consiliului judeţean se evaluează capacitatea de centrului de a răspunde nevoilor individuale ale beneficiarului. La intrarea beneficiarului în centru se va încheia un contract de servicii cu acesta sau reprezentantul legal, după caz. Centrul ţine cont atât de nevoile generale ale beneficiarilor cât şi de nevoile speciale de asistenţă şi îngrijire individuale.

Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt prevăzute în documentele interne elaborate la nivelul centrului şi aduse la cunoştinţă beneficiarilor: Regulamentul de ordine interioară, Carta drepturilor beneficiarilor. Centrul face cunoscute drepturile persoanelor instituţionalizate atât personalului cât şi beneficiarilor.

Personalul trebuie să menţină o atmosferă de tip familial în cadrul centrului, să asigure, libertatea beneficiarilor în cadrul centrului şi chiar al comunităţii locale în funcţie de caracteristicile particulare ale acestora, cu respectarea condiţiilor care ţin de siguranţa beneficiarilor şi cu respectarea normelor centrului.

Dacă există reclamaţii din partea beneficiarilor sau familiilor acestora vor fi trecute în Registrul pentru reclamaţii. Instituţia are stabilite clar procedurile de reclamare cu privire la activităţile şi serviciile oferite de acest centru. La admiterea în instituţie beneficiarii sunt informaţi cui trebuie să i se adreseze dacă doresc să reclame anumite servicii sau moduri de comportament a personalului. Centrul încurajează beneficiarii să sesizeze orice  nereguli în desfăşurarea activităţii, iar conducerea va analiza aspectele sesizate şi va decide măsurile ce vor fi luate în mod corespunzător.

Toate reclamaţiile urmăresc anumite etape care sunt explicate de către persoanele răspunzătoare beneficiarilor şi familiilor acestora. Etapele referitoare la procedura de înregistrare şi rezolvare a sesizărilor / reclamaţiilor sunt următoarele:

-   asigurarea disponibilităţii Registrului pentru reclamaţii tuturor beneficiarilor;

-   desemnarea persoanei care se va ocupa de soluţionarea reclamaţiilor;

-   stabilirea termenelor de răspuns pentru reclamaţii;

-   analiza registrului de reclamaţii periodic şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor.

Toate reclamaţiile primite sunt păstrate în Registrul pentru reclamaţii care cuprinde, de asemenea şi măsurile care au fost luate de unitate pentru rezolvarea cerinţelor beneficiarilor.

În cadrul instituţiei beneficiarii o autonomie personală destul de largă. Astfel, persoanele asistate sunt informate cu privire la activităţile pe care le pot desfăşura în cadrul centrului şi au dreptul să aducă cu ele anumite valori şi bunuri personale pe care le vor administra aşa cum doresc.

Centrul ia măsuri împotriva abuzului sau tentativelor de abuz şi a neglijenţei personalului faţă de beneficiari. Toate reclamaţiile primite sunt tratate cu seriozitate, se realizează o analiză detaliată a situaţiei, iar dacă personalul este vinovat va suporta sancţiunile corespunzătoare.

Politica de protecţie a persoanelor cu handicap vizează: protejarea venitului, perfecţionarea calităţii îngrijirii medicale, sprijinirea persoanelor pentru a duce o viaţă demnă şi independentă în mediul propriu, lărgirea posibilităţilor de integrare a în viaţa comunităţii. Datorită vulnerabilităţii şi stării de dependenţă în care ajung, persoanele din centru au nevoie de protecţia celorlalţi, în primul din partea grupului familial din care fac parte, din partea personalului specializat şi din partea comunităţii.

       Toate cazurile de abuz sunt înregistrate împreună cu rezultatele anchetei şi sancţiunile care au fost aplicate în „Registru privind protecţia împotriva abuzurilor”. Dacă există cazuri în care personalul este abuzat de către beneficiari se vor lua măsuri de protecţie şi se vor aplica sancţiunile de rigoare. În cadrul unităţii se asigură protecţia beneficiarilor faţă de orice tip de abuz: fizic, material, economico-financiar, psihologic, sexual, discriminare, neglijenţă, marginalizare, tratament inuman sau degradant, abuzuri care pot fi intenţionate sau neintenţionate.

În cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile centrul va informa în mod direct factorii implicaţi, urmând ca împreună cu aceştia să se rezolve, într-un interval de timp cât mai scurt, toate problemele apărute. Astfel se vor notifica cel puţin următoarele evenimente:

Ø    decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;

Ø    bolile infecţioase si alte boli, conform normelor sistemului de sănătate;

Ø    orice rănire sau vătămare importantă sau accident;

Ø    contravenţii şi infracţiuni;

Ø    orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;

Ø    absenţa nejustificată din centru (vagabondaj, prostituţie);

Ø    măsurile de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor, luate de personal în situaţii de forţă majoră;

Ø    orice alte eveniment petrecut în centru care afectează bunăstarea sau siguranţa beneficiarilor.

CONDIŢII DE LOCUIT

Amplasarea unităţii permite utilizatorilor acces liber la serviciile şi facilităţile comunităţii. Utilizatorii de servicii locuiesc într-un mediu sigur şi accesibil, curat, igienic şi protejat contra riscului unor infecţii. Locaţia are un aspect interior plăcut armonios din punct de vedere estetic, oferind ambianţă familială.

Utilizatorii de servicii sunt cazaţi in dormitoare accesibile, sigure, igienizate şi confortabile. Camerele sunt parchetate, mochetate dotate cu mobilier adecvat nevoilor beneficiarilor (pat cu saltea ergonomică, noptiere, dulap individual, scaune, masă). Băile sunt faianţate şi utilate corespunzător.

Unitatea este structurată P+2 cu 12 apartamente fiecare, cu 2-3 camere de locuit două băi de serviciu, camerele fiind ocupate de unul până la trei utilizatori.

Camerele de zi, corespunzător dotate, amenajate în cadrul centrului, pot oferi beneficiarilor momente de relaxare în compania prietenilor sau a vizitatorilor. De asemenea, aici pot fi organizate diferite evenimente cu specific cât mai divers, conform dorinţelor pe care utilizatorii le manifestă şi care răspund necesităţilor acestora de petrecere a timpului liber. Bucătăria respectă normele de igienă, iar Sala de mese oferă acelaşi sentiment de familiaritate de care beneficiarii au nevoie.

Camerele de locuit, cu 1 - 3  paturi, accesibilizate, mobilate şi dotate corespunzător, oferă tot confortul şi atmosfera de familiaritate şi siguranţă de care beneficiarii au nevoie.

DOTĂRI

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni beneficiază de:

-         dotări specifice pentru cabinet medical; dotări specifice pentru farmacie;

-         dotări pentru sala de kinetoterapie: bicicletă ergonomică, colaci de cauciuc, săculeţi cu nisip;

-         dotări pentru cabinetul asistentului social;

-         dotări specifice pentru spălătorie – maşini de spălat industriale;

-         calculatoare, imprimante, xerox;

-         1 - 3 paturi în fiecare din cele 39 camere;

-         11 camere de baie, 17 cabine WC;

-         paturi de pal cu saltele relaxa, lenjerie de pat şi pături de lână, noptiere, măsuţe şifonier din acelaşi material cu paturile, scaune, mochete, ceasuri, aparate radio şi paturi speciale pentru cei cu deficienţă motorie;

-         scaune şi mese pentru spaţiile amenajate pe fiecare palier;

-         rafturi şi fier de călcat pentru minilenjerie;

-         birouri;

-         mobilier adecvat, aparatură audio - video, pentru sala de club;

-         mobilier adecvat, utilaje pentru prepararea hranei, agregate frigorifice ,veselă şi tacâmuri de inox, mese pentru 4 persoane;

-         spaţii pentru prepararea hranei: blocul alimentar corespunde normelor prevăzute de lege, unitatea având autorizaţii legale de funcţionare, sanitar-veterinare, igienico - sanitare.

-         lifturi pentru fiecare dintre cele 2 scări care şi accesibilizarea spaţiilor pentru utilizatorii de fotolii rulante.

-         capelă pentru oficierea slujbelor religioase

Activităţile individuale desfăşurate în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, sunt programate în conformitate cu nevoile şi potenţialul funcţional al beneficiarilor şi includ:

1.     Asistenţă medicală: unitatea a asigurat întotdeauna necesarul de medicamente pentru nevoile beneficiarilor şi are ca angajaţi un medic generalist, un maseur, o asistentă medicală şefă, şi un număr de 2 asistenţi medicali.

2.     Servicii de asistenţă socială: asistentul social oferă consiliere în vederea depăşirii dificultăţilor personale sau sociale şi propune măsuri de ajutorare. De asemenea, se oferă consiliere privind drepturile şi obligaţiile beneficiarilor

3.     Terapie ocupaţională, activităţi de recreative şi de timp liber: reprezintă domeniul de terapie care se adresează tuturor beneficiarilor pentru a susţine mişcarea în vederea recuperării prin activităţi manuale (ex.: împletit, cusut, croşetat, grădinărit, ajutor la bucătărie şi alte activităţi desfăşurate în cadrul unităţii, etc.);

În cadrul activităţilor de terapie ocupaţională, beneficiarii pot realiza activităţi de:

Ø    croşetat;

Ø    tricotaj;

Ø    grădinărit;

Ø    activităţi gospodăreşti în centru.

4.     Masaj şi kinetoterapie: sunt elaborate şi realizate, conform nevoilor identificate şi recomandărilor medicale, programe de masaj, mobilizare şi gimnastică medicală.

5.     Relaxare şi activităţi de timp liber: organizarea de excursii, drumeţii, vizionări de spectacole, plimbări individuale, participarea la spectacole ale elevilor de la şcolile din comună sau din judeţ; practicarea de jocuri distractive conform preferinţelor beneficiarilor (şah, remy, table, etc.);

 În cadrul centrului sunt organizate o serie de activităţi care ajută la realizarea unei mai bune cunoaşteri între beneficiari sau între beneficiari şi personal. Astfel, s-au organizat:

Ø    activităţi distractive;

Ø    marcarea şi sărbătorirea unor zile naţionale;

Ø    petrecerea în mod tradiţional - festiv a sărbătorilor religioase de peste an;

Ø    excursii şi drumeţii în aer liber;

Ø     antrenarea in jocuri sportive.

În cadrul centrului se asigură acoperirea nevoilor persoanelor asistate şi anume:

Ø    cele mai bune condiţii de cazare şi igienă;

Ø    alimentaţie corespunzătoare în condiţii optime de preparare şi servire;

Ø    asistenţă medicală şi tratamentele necesare;

Ø    recuperare şi kinetoterapie;

Ø    consiliere socială;

Ø    readaptarea şi integrarea socială a persoanei cu handicap;

Ø    deprinderea şi iniţierea unor activităţi accesibile persoanelor internate;

Ø    dezvoltă activităţi de prestări servicii cu personalul existent al unităţii şi cu persoanele asistate pentru diverşi beneficiari;

Activitatea centrului este structurată pe structuri specializate din cadrul acestuia:

Ø    coordonare economico-financiar şi de personal – serviciu asigurat de director, contabil şi şef serviciu recuperare;

Ø    organizare, personal şi administrativ - director, contabil, magaziner, muncitori calificaţi;

Ø    asistenţă medicală este asigurat de medic şi asistenţii medicali;

Ø    evaluare/primire - evaluare/ieşire este asigurat de medic, asistent social, asistenţi medicali şi infirmiere;

Ø    recuperare este asigurat de medic, asistent social, kinetoterapeut, asistenţi medicali;

Ø    consiliere - asistenţă socială este asigurat de către asistentul social;

Ø     terapie ocupaţională, ergoterapie şi socializare este asigurat de asistentul medical, asistentul social, infirmiere şi personalul de deservire;

Ø    activităţi administrative, divertisment şi petrecerea timpului liber este asigurat de personalul de serviciu, asistent social, asistente medicale,infirmiere, personal de deservire.

PERSONALUL care deserveşte Centrul de îngrijire şi asistenţă Oşlobeni este împărţit în: personal de conducere, personal de specialitate şi personal administrativ şi de îngrijire. Personalul de conducere cuprinde:

Ø    Director

Ø    Şef Serviciu Recuperare

Personalul de specialitate este compus din:

Ø    Medic medicina generala

Ø    Asistent social

Ø    Kinetoterapeut

Ø    Asistente medicale

Personalul administrativ şi de îngrijire cuprinde:

Ø    Contabil sau funcţionar economic

Ø    Administrator

Ø    Magaziner

Ø    Infirmiere

Ø    Îngrijitoare

Ø    Bucătar-ospătar şi muncitor necalificat bucătărie

Ø    Spălătoreasă

Ø    Lenjereasă,

Ø     Muncitori calificaţi

Ø    Paznic – Portar

Ø    Şofer  

BENEFICIARII CENTRULUI

Ø    Capacitate de primire a centrului 52 locuri

Ø    Numărul de beneficiari la martie 2016: 52 persoane cu handicap

Ø    Distribuţia beneficiarilor (martie 2016):

               Grad

Tip

GRAV

ACCENTUAT

MEDIU

UŞOR

TOTAL

fizic

3

6

 

9

somatic

 

1

 

 

1

vizual

 

 

mintal

6

15

3

1

25

psihic

3

8

1 

 

12

asociat

5

 

5

TOTAL

12

35

4

1

52

În vederea realizării serviciilor pentru beneficiarii, conducerea realizează şi o strategie de comunicare şi informare în afara centrului. In acest sens se aplică o politică de comunicare şi colaborare cu:

Ø    Autorităţile de coordonare

·        Consiliul Judeţean Neamţ

·        Direcţia Generală pentru Persoane cu Handicap

Ø    Colaboratori

·        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

·        celelalte centre de protecţie specială a persoanelor adulte cu handicap din judeţ: CIA Roman, CIA Bozieni, CIA Târgu Neamţ, CRRN Războieni, CRRPH Păstrăveni;

·        autorităţi locale şi instituţiile sociale şi de ocrotire a sănătăţii;

·        instituţii de educaţie şi culturale;

·        instituţii religioase;

·        organizaţii non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor cu handicap.

Ø    Parteneri – Centrul are încheiate acorduri de parteneriat, sau convenţii de colaborare cu instituţii de interes de nivel local, respectiv:

·        Primăria Bodeşti,

·        Şcoala Bodeşti;

·        Fundaţia Motivation;

·        Parohia Oşlobeni.